Ludzie nauki i praktyki

dr Aleksandra Żurawik

Uniwersytet Gdański

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek sektora publicznego, kierunki doskonalenia metod rachunkowości zarządczej, wykorzystanie benchmarkingu w zarzadzaniu finansami podmiotów leczniczych, rachunek kosztów w sektorze usług zdrowotnych.