Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

teoria, historia i praktyka rachunkowości, rachunkowość banków i ich sprawozdawczość (finansowa, niefinansowa i nadzorcza), rachunkowość funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, rachunkowość jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie (w tym wycena i ryzyka w rachunkowości oraz wpływ dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego), badanie sprawozdań finansowych oraz niezależność i etyka biegłego rewidenta, notyfikacja badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji