Ludzie nauki i praktyki

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Mariusz Andrzejewski – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej UEK, ukończył trzy fakultety: rachunkowość, informatykę oraz sztuczną inteligencję. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sprawozdawczości i rewizji finansowej. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Jest członkiem European Accounting Association (EAA), a także Rady Naukowej SKwP. Posiada doświadczenie praktyczne z pracy w radach nadzorczych i komitetach audytu.