Ludzie nauki i praktyki

dr Katarzyna Kobiela-Pionnier

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko pojętej sprawozdawczości przedsiębiorstw: zarówno na tradycyjnej sprawozdawczości finansowej według przepisów krajowych i międzynarodowych, jak również na stosunkowo nowym nurcie raportowania niefinansowego, w tym szczególnie na sprawozdawczości zintegrowanej. W ostatnim czasie nowym obszarem zainteresowań naukowych jest także elektronizacja sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z MSSF.