Prelegenci

dr Anna Staszel

Katedra Rachunkowości, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość finansowa, audyt finansowy, historia rachunkowości, wycena, oszustwa i kreatywność w rachunkowości

WYKAZ PUBLIKACJI

Zastosowanie metod matematycznych w naukach społecznych. nr 917
Anna STASZEL, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
Czytaj więcej

Przyczyny i skutki kryzysu finansowego : sporne kwestie teoretyczne, nr 920,
Anna STASZEL, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
Czytaj więcej

Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym – analiza podjętych działań naprawczych, nr 913,
Anna STASZEL, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
Czytaj więcej

Historia rachunkowości – jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, nr 1 (925)
Anna STASZEL, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
Czytaj więcej

Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations: Concepts and Their Applications, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2014
Czytaj więcej

Rola kontroli wewnętrznej oraz audytu w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych
Anna STASZEL, Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, 2014
Czytaj więcej

Model analityczno-kontrolny w zarządzaniu ryzykiem jednostki gospodarczej
Anna STASZEL, Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, 2014
Czytaj więcej

Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2015
Czytaj więcej

Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej
Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2015
Czytaj więcej

Reliability of economic intelligence and stability of financial markets
Anna STASZEL, Źródło: Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a perspektívy, s. 1-7, j. eng, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, Banská Bystrica, 2015
Czytaj więcej

Creative Accounting – Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2016
Czytaj więcej

Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej, nr 268
Anna STASZEL, Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016
Czytaj więcej

Narzędzia analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
nr 10 (958)

Anna STASZEL, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Czytaj więcej

Creative Accounting – the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Źródło: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2017
Czytaj więcej

The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions
Anna STASZEL, Artur HOŁDA, vol. 24, nr 1, Financial Sciences, 2019
Czytaj więcej

Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2020
Czytaj więcej

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Ścieżka kariery naukowej:

2019Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na sprawozdania finansowe spółek giełdowych
2011Magister, Kierunek: Finanse i rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pełnione funkcje:

Od 2020Egzaminator Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Kraków
Od 2019Członek Komisji ds. Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Kraków (kadencja 2019-2022)
Od 2019Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Od 2018Wykładowca certyfikowanych kursów II stopnia w SKWP o/Kraków
2015 – 2019Asystent w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Realizowane granty naukowe:

2019-2021Program „Potencjał” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2015-2020Badanie statutowe Katedry Rachunkowości
Od 2013 roku corocznieGrant dla młodych naukowców

Nagrody i odznaczenia:

2015naukowe stypendium doktoranckie Fundacji Narodowego Banku Polskiego
2015stypendium doktoranckie
2013-2015trzykrotnie stypendium doktorskie
2013-2015trzykrotnie stypendium Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (tj. środki z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych)
2013-2015trzykrotnie stypendium Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla najlepszych doktorantów
2016uzyskanie najwyższej oceny spośród pracowników Wydziału Zarządzania na stanowisku asystenta w Studenckiej Ocenie Zajęć Dydaktycznych za rok akademicki 2015/2016
2018Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego III stopnia za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne
2020Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie II stopnia za działalność naukową

DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA:

Pełnione funkcje:

Od 2016Aplikacja na biegłego rewidenta w ECOVIS System Rewident, bieżąca współpraca, udział w badaniach sprawozdań finansowych
Od 2018Wykładowca certyfikowanych kursów II stopnia w SKWP o/Kraków
Od 2019Egzaminator SKWP o/Kraków
2018Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).
2020Członek Komitetu Organizacyjnego OZKR2020

Ekspertyzy naukowe, wdrażanie nauki do praktyki:

2020„Propozycje zmian w zakresie nadzoru finansowego nad jednostkami samorządu terytorialnego”
2020„Usługa doradcza w zakresie stosowania uregulowań wynikających z przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Nr 15 na podstawie wybranych dwóch projektów”
2014„Tworzenie mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu”

Udział

Dzień 1Scena 115:30 – 16:30Sesja plenarna: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości