Prelegenci

dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe

teoria, historia i praktyka rachunkowości, rachunkowość banków i ich sprawozdawczość (finansowa, niefinansowa i nadzorcza), rachunkowość funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, rachunkowość jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie (w tym wycena i ryzyka w rachunkowości oraz wpływ dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego), badanie sprawozdań finansowych oraz niezależność i etyka biegłego rewidenta, notyfikacja badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Miejsce rachunkowości w naukach ekonomicznych
Dzień 2Scena 113:45 – 14:45Sesja plenarna IV: Kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości
Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Teoria i etyka w rachunkowości