Program konferencji

Program konferencji

22 Września 2020 – Wtorek

12:30 – 18:00

Test działania zdalnego połączenia

23 Września 2020 – Środa

15:00 – 15:30

Przywitanie gości przez władze UEK i zaproszonych gości (Jubileusz 95.lecia UEK)

Moderator: 
dr hab. Artur Hołda, prof. UEK,
Paneliści: 
J.M. Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, prof. dr hab. Dariusz Wędzki, dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK, prof. dr hab. Mieczysław Dobija

15:30 – 16:30

Sesja plenarna I: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości

Moderator: 
Prof. dr hab. Waldemar Gos
Paneliści: 
Dr hab. Artur Hołda, Prof. UEK, dr Anna Staszel, Analiza czynników wpływających na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na GPW w Warszawie *** Dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, Prof. SGH, dr hab. Mariusz Karwowski, Prof. SGH, mgr Tomasz Chróstny, Zastosowanie nowych standardów GRI w polskich przedsiębiorstwach – badanie pilotażowe *** Dr hab. Joanna Błażyńska, Prof. UEP, Raportowanie ładu korporacyjnego zgodnie z SIN na GPW w Warszawie *** 
Dyskutanci: 
Prof. dr hab. Anna Szychta, Dr Małgorzata Macuda

16:30 – 17:30

Sesje równoległe (3 sesje)

1. Między nami doktorami: porozmawiajmy o wyzwaniach jakie przed nami stoją
Moderatorzy: Dr Piotr Prewysz Kwinto, Dr Kinga Bauer
Dyskutanci: Dr Ireneusz Górowski, Dr Małgorzata Kutera, Dr Małgorzata Macuda, Dr Marcin Osikowicz, Dr Marta Mazurowska, Dr Wojciech Strzelczyk

2. Miejsce rachunkowości w naukach ekonomicznych
Moderatorzy: Dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Prof. SGH, Dr hab. Artur Hołda, Prof. UEK
Dyskutanci: Prof. dr hab. Ewa Walińska, Dr hab. Monika Łada, Prof. SGH, Dr hab. Ewa Hellich, Prof. SGH, Dr hab. Marcin Jędrzejczyk, Prof. UEK

3. Spotkanie kierowników katedr rachunkowości

17:30 – 18:30

Sesje równoległe (3 sesje)

1. Problemy na starcie ścieżki naukowej – spotkanie doktorantów
Moderatorzy: Mgr Bogusław Wacławik, Mgr Bartosz Gołębiowski
Dyskutanci: Mgr Justyna Zakrzewska, Mgr Iwona Franczak, Mgr Damian Łazarczyk, Mgr Małgorzata Adamik-Citak, Mgr Paweł Łojek, Mgr Grygorii Kravchenko

2. Spotkanie praktyków
Moderator: Dr hab. Artur Hołda, Prof. UEK
Dyskutanci: Dr Małgorzata Kutera, Dr Dorota Adamek-Hyska, Mgr Jakub Wojnarowski (ACCA), Mgr Grzegorz Oszczypała (PIPR), Mgr Paweł Krupa (Comarch), Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Dr hab. Radosław Ignatowski, Prof. UŁ

3. Samodzielność naukowa: i co dalej?
Moderatorzy:
 Dr hab. Ewelina Zarzycka, Prof. UŁ, Dr hab. Stanisław Hońko, Prof. USz
Dyskutanci: Prof. dr hab. Anna Szychta, Prof. dr hab. Marzena Remlein, Dr hab. Małgorzata Cygańska, Prof. UWM, Dr hab. Marek Masztalerz, Prof. UEP, Prof. dr hab. Jolanta Chluska, Dr hab. Monika Łada, Prof. SGH

20:00 – 21:30

Wieczorne spotkania towarzyskie on-line

24 Września 2020 – Czwartek

9:00 – 10:30

Sesja plenarna: I Dokąd zmierza rachunkowość?

Moderator: dr hab. Artur Hołda, Prof. UEK
Paneliści: Prof. dr hab. Waldemar Gos Kierunki i metody badawcze w rachunkowości behawioralnej i neurorachunkowości *** Dr hab. Wioletta Baran, Prof. SGH, Dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, Prof. SGH, dr hab. Mariusz Karwowski, Prof. SGH, Merytoryczna pojemność rachunkowości zarządczej a raportowanie zrównoważonego rozwoju *** Dr hab. Bartosz Kurek, Prof. UEK Metodyka analizy zdarzeń – po co, jak i dla kogo? *** Dr Katarzyna Kobiela-Pionnier, Prace nad ulepszeniem Założeń Koncepcyjnych Raportowania Zintegrowanego w kontekście rewolucyjnych zmian w podejściu inwestorów do kwestii *** Mgr Jakub Wojnarowski, Jak zmienia się kwalifikacja ACCA w kontekście nowych wyzwań świata finansów i rachunkowości

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:30

Sesja plenarna II: Uregulowania w zakresie awansów naukowych w rachunkowości

Moderator: Prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Paneliści: Prof. dr hab. Marzena Remlein, Dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, Prof. SGH, Dr hab. Bartłomiej Nita, Prof. UE we Wrocławiu
Dyskutanci: Prof. dr hab. Waldemar Gos, Prof. dr hab. Dariusz Wędzki, Dr hab. Remigiusz Napiecek, Prof. UEP, Dr Piotr Prewysz-Kwinto

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 12:45

Sesja plenarna III: Formalno-prawne uregulowania aplikowania o granty oraz publikacje w czasopismach wysokopunktowanych

Moderator: Prof. dr hab. Dorota Dobija
Paneliści: Dr hab. Ewelina Zarzycka, Prof. UŁ, Dr hab. Joanna Krasodomska, Prof. UEK, Prof. dr hab. Anna Szychta
Dyskutanci: Prof. dr hab. Ewa Walińska, Dr hab. Bartosz Kurek, Prof. UEK, Dr hab. Piotr Wójtowicz, Prof. UEK

12:45 – 13:45

Przerwa na lunch

13:35 – 14:45

Sesja plenarna IV: Kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości

Moderator: Prof. dr hab. Ewa Walińska
Paneliści: Prof. dr hab. Marzena Remlein, dr hab. Małgorzata Rówińska- Kráľ, Nowa perspektywa bilansu. Wartość poznawcza i analityczna – studium przypadku *** Dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Prof. SGH, mgr Justyna Beata Zakrzewska, Wprowadzenie MSB w Polsce i ich wpływ na firmy audytorskie oraz procedury badania *** Dr Piotr Prewysz-Kwinto, Analiza komparatywna wartości wyniku netto oraz innych całkowitych dochodów największych grup kapitałowych notowanych na giełdach w Paryżu, Frankfurcie i Warszawie
Dyskutanci: Dr hab. Joanna Błażyńska, Prof. UEP, Dr hab. Radosław Ignatowski, Prof. UŁ, Dr hab. Katarzyna Świetla, Prof. UEK

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa

15:00 – 16:00

Sesja plenarna V: Księgowi w kulturze

Moderator: Dr hab. Konrad Grabiński, Prof. UEK
Paneliści: Dr hab. Marek Masztalerz, Prof. UEP, Dr Marcin Osikowicz
Dyskutanci: Dr hab. Remigiusz Napiecek, Prof. UEP, Dr hab. Marek Cieślak, Prof. UEP, Dr Nelli Artienwicz, Dr Marta Mazurowska

25 Września 2020 – Piątek

8:30 – 9:15

Wirtualna sesja posterowa (doktoranci i studenci)

9:30 – 10:45

Informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa

Moderator: Prof. dr hab. Dorota Dobija
Paneliści: Prof. dr hab. Jolanta Chluska, Transakcje pozabilansowe w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego *** Dr Grzegorz Bucior, Dr Aleksandra Żurawik, Polityka rachunkowości polskich jednostek budżetowych – badanie zakresu samodzielności *** Dr Maciej Leszek Hyży, Ocena wdrożenia procedur raportowania schematów podatkowych
Dyskutanci: Dr hab. Joanna Błażyńska, Prof. UEP, Dr Małgorzata Kutera

9:30 – 10:45

Informacja niefinansowa w sprawozdawczości​

Moderator: dr hab. Arleta Szadziewska, Prof. UG
Paneliści: Dr hab. Radosław Ignatowski, Prof. UŁ, Dr hab. Beata Sadowska, Prof. USz, Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Dr hab. Ewelina Zarzycka, Prof. UŁ
Dyskutanci: Dr hab. Marek Masztalerz, Prof. UEP, Dr hab. Wioletta Baran, Prof. SGH, dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:15

Informacja finansowa i niefinansowa w działalności instytucji finansowych​

Moderatorzy: dr hab. Joanna Krasodomska, Prof. UEK, Dr hab. Arleta Szadziewska, Prof. UG, Dr hab. Stanisław Hońko, Prof. USz, Dr Kinga Bauer, Dr Ewa Spigarska
Dyskutanci: Dr Małgorzata Macuda, Dr Krzysztof Jonas, Dr Izabela Emerling

11:00 – 12:15

Teoria i etyka w rachunkowości​

Moderator: Prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Paneliści: Dr Ireneusz Górowski, Dr hab. Bartosz Kurek, Prof. UEK Płeć i wiek jako determinanty oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału ludzkiego Dr Marzena Rydzewska, Niejednorodność i niespójność informacji finansowych prezentowanych w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego Dr Michał Comporek Zarządzanie zyskiem w przemysłowych spółkach publicznych ukaranych przez KNF za nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wytycznych MSR/MSSF
Dyskutanci: Prof. dr hab. Mieczysław Dobija, Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

12:15 – 13:15

Wirtualna sesja posterowa (pracownicy naukowo-dydaktyczni)

13:15 – 14:15

Przerwa na lunch

14:15 – 15:15

Informacyjna rola sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie: sesja doktora​ntów

Moderator: dr hab. Katarzyna Świetla, Prof. UEK
Paneliści: Mgr Bogusław Wacławik Sprawozdawczość przedsiębiorstw w dobie COVID-19. Analiza informacji ujawnianych przez wybrane spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie *** Mgr Joanna Szwajcar, Long-term Incentives Plans in biotechnology industry on Polish Stock Exchange Companies *** Mgr Małgorzata Adamik-Citak, Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdawczość finansową spółek notowanych na GPW
Dyskutanci: Dr Aleksandra Żurawik, Dr Małgorzata Macuda, Dr Kinga Bauer, Mgr Paweł Łojek

14:15 – 15:15

Kształtowanie wyniku finansowego​

Moderatorzy: dr hab. Marek Masztalerz, Prof. UEP, Dr hab. Piotr Wójtowicz, Prof. UEK, Dr Nelli Artienwicz, Dr hab. Małgorzata Cygańska, Prof. UWM, Dr Anna Bartoszewicz
Dyskutanci: Dr hab. Konrad Grabiński, Prof. UEK, Dr Michał Comporek, Dr Piotr Prewysz Kwinto

15:30 – 16:00

Zakończenie i podsumowanie​

Moderator: dr hab. Artur Hołda, prof. UEK
Paneliści: prof. dr hab. Dariusz Wędzki, dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK, prof. dr hab. Mieczysław Dobija, prof. dr hab. Waldemar Gos, dr hab. Arleta Szadziewska, Prof. UG.